Wednesday, March 4, 2009

NOTA LENCANA KERIS GANGSA ... RUKUNEGARA


Mengetahui Pengertian Rukunegara.


BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
mendukung cita-cita hendak :mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya ;memelihara satu cara hidup demokratik ;mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama ;menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak ; danmembina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI,
rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

No comments:

Post a Comment